Nhất thiết duy tâm tạo

Nhất thiết duy tâm tạo

Nhất thiết duy tâm tạo

Từ điển Đạo Uyển


一切唯心造 Nghĩa là “tất cả đều được tâm tạo”, không có gì nằm ngoài tâm, tất cả đều là sự chuyển biến của thức (thức biến); Duy thức tông, Pháp tướng tông.

error: