Nhật Thiên Ấn

 

Chẳng khác Địa An lúc trước, chỉ đặt đầu 2 Phong (2 ngón trỏ) đều vịn lóng dưới của Thủy (2 ngón vô danh) .

Chân Ngôn là :

“An, A nễ để dã , sa phộc ha” 

OM _ ÀDITYA SVÀHÀ