NHẬT QUANG BỒ TÁT NGUYỆT QUANG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

(Chú này trích từ Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Chú Đà La Ni)

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha Bodhisatva) vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà La Ni nên nói Thần Chú để ủng hộ. Liền nói Chú là :

Nam mô bột đà cù na mê (1) Nam mô đạt ma mạc ha để (2) Nam mô tăng già đa dạ nê (3) Để lị bộ tất (4) Tát đốt đam nạp ma (5) sa bà ha (6) 傛伕 晜湑 乃仕亦傛伕 叻猣 亙倕凸傛伕 惈千

NAMO BUDDHĀ KUṆAMI

NAMO DHARMA MAHATI

NAMO SAṂGHA TAYĀNI

TIRABHŪBI SATVADAṂ_ NAMA DABHA SVĀHĀ

NAMO RĀGAYE SARVA SATAVAṆID DHARĀSAṂRĀ SVĀHĀ

Tụng Chú này diệt tất cả tội, cũng hay tịch trừ Ma và trừ Thiên Tai. Nếu tụng một biến lễ Phật một bái. Như vậy một ngày ba thời riêng biệt tụng Chú lễ Phật thì đời vị lai, khi thọ thân sẽ được mỗi mỗi tướng mạo đoan chính đầy đủ quả báo

Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha Bodhisatva) cũng vì người tụng trì Đại Bi Tâm Đà La Ni mà nói Thần Chú. Vì các Hành Nhân nên nói Đà La Ni Chú để ủng hộ. Liền nói Chú là :

Thâm đê đế đồ tô tra (1) A nhược mật đế , ô đô tra (2) thâm kỳ tra (3) Ba lại đế tra (4) Gia di nhược tra, ô đô tra (5) Câu la đế tra kỳ ma tra (6) Sa bà ha”

 

NAMO SAṂDHETI TUṢŪṬHA ĀMITI ŪṬŪṬHA SAṂKAIṬHA

PALAUTIYEMEJAṬHA ŪṬŪṬHA KAULĀTAUṬHA KAIMOṬHA SVĀHĀ

Tụng Chú này 5 biến, lấy chỉ ngũ sắc làm Chú Sách (sợi dây Chú) cột buộc Chú này ở chỗ bị đau.

Đây là điều mà hằng hà sa chư Phật đời quá khứ đã nói. Nay Ta cũng vì các Hành Nhân mà làm ủng hộ, trừ tất cả chướng nạn , trừ tất cả đau đớn của bệnh ác, thành tựu tất cả Pháp lành, mau lìa tất cả sự đáng sợ. Nếu có kẻ bài báng Chú này tức là phỉ báng chư Phật vậy.

Trinh Hưởng, năm thứ ba, Bính Dần, tháng 9. Đêm ngày 22. Một lần xem xong

TĨNH NGHIÊM (48 tuổi)

26/01/2008