Nhất pháp trung đạo

Từ điển Đạo Uyển


一法中道; C: yīfǎ zhōngdào; J: ippōchūdō; Trong giáo lí Duy thức, chỉ quan niệm rằng mỗi một tính trong Tam tính (三性), tự nó đã chứa sẵn đầy đủ ý nghĩa Trung đạo. Nghĩa là, theo tính “biến kế sở chấp” thì “nhân hữu” – con người thì hiện hữu –, và “pháp không” pháp giới không hiện hữu. Ý nghĩa Trung đạo ở đây là “nhân không pháp không.”