Nhất phần

Từ điển Đạo Uyển


一分; C: yīfēn; J: ichibun; Một phần, từng phần, cục bộ, không hoàn chỉnh. Phản nghĩa với toàn phần, cụ phần (具分).