Close
Close

Nhất niệm vạn niên

Nhất niệm vạn niên

Từ điển Đạo Uyển


一念萬年; J: ichinen-mannen; Nghĩa là khoảnh khắc của một khái niệm bằng mười ngàn năm và ngược lại; biểu đạt này được dùng để miêu tả kinh nghiệm của các vị Thánh nhân của tất cả các thời đại, các nền văn hoá. Thành ngữ này muốn diễn tả rằng, đối với các bậc giác ngộ thì thời gian không có thật – theo quan niệm thông thường. Dưới cái nhìn của các vị này thì một khoảnh khắc của một niệm, một nhận thức, một Sát-na chính là vĩnh cửu (chữ vạn trong tiếng Hán được dùng để chỉ một con số rất lớn, vô lượng). Biểu thị “Nhất niệm vạn niên” được tìm thấy trong bản Tín tâm minh của Tam tổ Tăng Xán.

Related Posts

error: