Nhất niệm bất sinh

Nhất niệm bất sinh

Nhất niệm bất sinh

Từ điển Đạo Uyển


一念不生; J: ichinen-fushō; Có nghĩa là “một ý nghĩ cũng không phát sinh ra”; theo Thiền tông thì khi tâm thức của một người bình thường không sản sinh ra một ý niệm vô minh nào thì chính ngay lúc ấy người này là Phật. Nhất niệm bất sinh được dùng để chỉ một trạng thái thoát khỏi mọi khái niệm, vô minh, cảm giác – một trạng thái chỉ có thể thực hiện được bằng cách Toạ thiền (j: zazen) và trạng thái này cũng chính là toạ thiền trong dạng thuần tuý nhất.

error: