Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật

Từ điển Đạo Uyển


日月燈明佛; C: rìyuèdēngmíng fó; J: nichigatsutōmyō butsu; Đức Phật có hào quang sáng chói của mặt trời, mặt trăng và đèn (s: candra-sūrya-pradīpa-buddha). Đức Phật được đề cập trong kinh Pháp Hoa, vị Phật thường giảng thuyết cùng một bài pháp vô lượng kiếp trong quá khứ.