Close

Nhất khoả minh châu

Nhất khoả minh châu

Từ điển Đạo Uyển


一顆明珠; C: yīkē míngzhū; J: ikkamyōju; Viên ngọc báu sáng ngời. Một tiểu luận của Đạo Nguyên Hi Huyền, lập trên cơ sở lời trần thuật của sư Huyền Sa Sư Bị: “Mười phương thế giới đều là hạt minh châu.” Luận giải nầy là một chương trong tác phẩm Chính pháp nhãn tạng (正法眼藏; j: shōbōgenzō).

Related Posts

error: