Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ

Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Đà La Ni Niệm Tụng Nghi Quỹ
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Mật Tông, Nghi Qũy

NHẤT KẾ VĂN THÙ SƯ LỢI ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nẵng mô mạn tộ thất-lý duệ(1) củ ma la bộ đá dã (2) Đái niết tha (3) Án, thất-lý già la bệ (4) ma hộ khư la bệ (5) a la ma già la-bệ sa ma, tam mãn đa già la bệ, sa-phộc hạ

NAMO MAṂJUŚRĪYE KUMĀRA-BHŪTĀYA TADYATHĀ: OṂ_ ŚRĪ KALAPE MAHOKAPAI ALAMA KAPAI SAMA SAMANTA KAPAI SVĀHĀ

Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong Đại Chúng nói Đà La Ni này xong thời tất cả Như Lai ở mười phương Thế Giới, các Trời Rồng tám Bộ, tất cả Đại Chúng đều cùng khen rằng: “Lành thay! Lành thay Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát Ma Ha Tát! Ông dùng nguyện lực Đại Bi ở trong đời ác vì thương xót Hữu Tình mỏng phước mà khéo hay diễn nói Như Ý Ma Ni Diệu Pháp Bảo Tạng chẳng thể luận bàn này để nhiêu ích cho Hữu Tình, tạo Phước Lợi không tận”.

Khi ấy Văn Thù Sư Lợi bảo Đại Chúng rằng: “Vào thời quá khứ, Ta ở chỗ của Đức Phật nhận được Đà La Ni này, mỗi khi ở kiếp giảm, nơi chúng sinh hết Phước, liền tuyên nói khiến cho kẻ trai lành, người nữ thiện, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cầu Đạo Bồ Đề trong đời ác ấy, dẫn dắt tất cả chúng sinh mau khiến cho thành tựu tất cả việc lành, vượt qua biển khổ lớn của sinh tử cho nên khuyên khiến thọ trì Chương Cú Thần Diệu.

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện ngày đêm tinh cần thường tụng Đà La Ni ghi nhớ chẳng quên. Hoặc chỉ khen ngợi sức chẳng thể luận bàn, khuyên dạy người khác khiến họ tin nhận chí tâm thọ trì Đà La Ni này, hành hạnh nhiêu ích thì hết thảy tất cả các tội nghiệp ác thuộc nhóm 5 Vô Gián của kẻ trai lành, người nữ thiện ấy thảy đều được tiêu diệt, vĩnh viễn chẳng bị chìm xoay trong biển lớn sinh tử, vĩnh viễn không có sợ nẻo ác của 3 đường. Tùy nơi sinh ra, được Túc Mệnh Trí, 6 căn thanh tịnh đầy đủ các tướng, sắc đẹp đoan nghiêm, uy đức rực rỡ , mong cầu đều được, Trước kia đã trì các Chân Ngôn khác thì tất cả thảy đều thành tựu. Phàm việc bố thí đã làm thì không có gì không thù thắng.

Nếu hay thọ trì Đà La Ni này, mà trước kia đã từng hủy phạm Thi La (Śīla:Giới Thanh Lương) , ba nghiệp bị thiếu mất… ắt lại được thanh tịnh, tiêu trừ tất cả nghiệp của tội Phá Giới, lìa hẳn nẻo ác thường sinh làm người Trời, các căn diều nhu, Trí Tuệ thanh tịnh, trong tất cả việc đều được thông lợi, ở trong Chính Pháp được sức tin sâu, hết thảy lời nói ra thì người nghe đều tin nhận, ở trong oán địch thường được thù thắng, tất cả oan gia ngưng hết tâm ác chẳng thể gây hại, tất cả Trời Rồng thường tùy ủng hộ, nhậm vận thành tựu Phước Đức rộng lớn, người thấy đều khâm phục. Đem Bi Nguyện sâu dầy, Phước Tuệ không tận của Ta làm nhiêu ích cho tất cả chúng sinh nên được sự hộ niệm của các Đại Bồ Tát, Như Lai ở mười phương. Vì sức Thệ Nguyện cho nên tất cả giải thoát không có gì không thành tựu.

Nay Ta lại nói thọ trì Đà La Ni này, vẽ tượng, đạo trường, cúng dường, nghi thức cầu thành tựu Pháp. Trước tiên Hành Giả chọn Nguyện với ngày có Tú Diệu tốt lành. Người vẽ thọ trì tám Giới khiết tịnh. Ở trên dây cương màu trắng hoặc ờ trên tơ lụa vẽ hình Nhất Kế Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đồng Tử, màu vàng ròng , ngồi Bán Già trên hoa sen trắng ngàn cánh, tay trái cầm hoa sen xanh, trên hoa có viên ngọc báu Như Ý Ma Ni, tay phải hướng lòng bàn tay, ngón tay ra ngoài, rũ năm ngón tay xuống dưới làm Mãn Nguyện An, vui vẻ mỉm cười, mọi thứ vòng hoa báu, mão trên đầu, Anh Lạc trang nghiêm thân ấy.

Vẽ Tượng này xong, ở một Tịnh Thất lau đắp một cái Đàn hình vuông, từ bên trong hướng ra bên ngoài làm vị trí của ba viện, an trí 17 Tôn đầy đủ như điều đã nói trong Ngũ Tự Luân Du Già Pháp. Nên đem hương thượng diệu, bánh ngon, quả trái tinh thành cúng dường.

Đặt Tượng này ở mặt Đông của Đàn, Hành Giả ở mặt Tây hướng về phương Đông đối diện với Tượng. Nên chọn ngày mồng tám của kỳ Bạch Nguyệt mà bắt đầu khởi công niệm tụng. Mỗi ngày nên tụng Chân Ngôn trước 800 biến hoặc một ngàn biến. Liền nằm ở trước Tượng, một lòng nghĩ nhớ đến Ta, Văn Thù, rồi ngủ ắt ở trong mộng sẽ thấy Văn Thù hiện hình Đồng Tử. Nếu thấy tướng này, nên biết đã được gia bị, thành các Tâm Nguyện, mong cầu đều được, lời dạy đã nói thì người đều tin nhận.

Lại có Pháp. Lấy thuốc Mật Lý Đế (đây gọi là: Bạch Hồ Thúc), tụng Chân Ngôn trước gia trì tám ngàn biến xong, ngậm thuốc này trong miệng. Nếu đến cung vua hoặc nơi của bá quan… hướng về họ nói ra thì mọi mong cầu đều được, tin nhận lời dạy đã nói ra , lại thuận theo chẳng dám trái ngược.

Lại có Pháp. Lấy thuốc Đế Chi Phộc Để (đây gọi là Bối Đa Bì Âm Càn). Dùng Chân Ngôn trước gia trì tám ngàn biến, đặt ở trong cái bát trì rồi đi xin ăn thì thức ăn uống, quần áo cần thiết cho đến vàng, bạc, bảy báu cần dùng đều có được. Mọi người yêu kính trang nhau gần gũi cúng dường. Tất cả nơi đấu tranh đều được thắng.

Lại vào ngày mồng tám của kỳ Bạch Nguyệt, ở trước tượng Văn Thù Sư Lợi thắp đèn, ăn ba loại thức ăn màu trắng (Tam Bạch Thực). Lại đem thức ăn màu trắng với mọi thứ hoa màu trắng, đốt hương Bạch Đàn cúng dường. Tụng Chân Ngôn này tám ngàn biến. Đủ số biến rồi, liền nằm ngủ ở trước Tượng. Ta, Văn Thù vì người ấy, hiện sắc thân tịnh diệu, mọi Nguyện đều được. Mỗi ngày thường ban cho một ngàn đồng tiền vàng, chẳng được cất chứa, hết thảy đem cúng, cúng dường Tam Bảo với tu Công Đức. Mỗi ngày tụng tám trăm biến, tùy sức tùy phần cúng dường chẳng nên gián đoạn và thiếu sót.

Lại có Pháp. Đem cái bát bằng bạc, gia trì 108 biến hoặc 800 biến hoặc 21 biến, ở trước tượng Văn Thù đặt trên tơ trắng. Lại dùng tơ trắng che phủ bên trên cái bát, trải qua một đêm, sáng sớm đưa tay trong cái bát tìm kiếm sẽ được 800 đồng tiền vàng. Như các Pháp đã làm bên trên, nên thực hiện một cách kín đáo, đường để cho một người nào nghe biết, chỉ trừ người cùng Hạnh Nguyện cùng cầu việc này, một người bạn thân. Ắt chẳng được nói cho người ngoài kẻo ngay lúc đó bị mất lực gia bị. Cho nên phải cẩn thận kín đáo.

Nếu hay y theo Giáo, cẩn thận thì ngày ngày thường cung cấp tiền vàng không bao giờ ngừng cho. Chẳng thể gom chung làm các Pháp bên trên mà chỉ tùy theo ý thích thành tựu một việc. Xong trước hết nên nghiêm thân tâm, luôn luôn uống năm thứ tịnh của con bò, khởi tâm Từ Bi, ngày đêm siêng năng y theo Giáo không thiếu sót ắt đời này sẽ chứng Thượng Thượng Tất Địa  Tâm Chân Ngôn là:

Án, sa ma na thủy-lý , hồng, sa-phộc hạ

OṂ_ SAMANTA-ŚRĪ HŪṂ SVĀHĀ

Tùy Tâm Chân Ngôn:

Án, a xả ma ninh, hồng, sa-phộc hạ

OṂ_ AŚA-MAṆI HŪṂ SVĀHĀ

Kết Đàn Giới Chân Ngôn:

Án, nỉ xả ma ninh, hồng, sa-phộc hạ

OṂ_ DEŚA-MAṆI HŪṂ SVĀHĀ

Kết Tứ Phương Giới Chân Ngôn: 

Án, tam ma nan đa ma ninh, hồng, sa-phộc hạ

OṂ_ SAMA NATA MAṆI HŪṂ SVĀHĀ

Dùng Chân Ngôn này gia trì vào nước 21 biến rồi rải tán ở bốn mặt, liền thành Kết Giới

Nếu thường ở trước mặt Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trì tụng Chân Ngôn này, ngày ngày 800 biến chẳng thiếu sót thì ngày ngày sẽ được 500 đồng tiền vàng. Liền nên phụng thí cúng dường Tam Bảo, chỉ được dùng cho phần ăn cho mình ngoài ra chẳng được cất chứa, chẳng được cầu việc không có nghĩa lợi mà dùng trái ngược với Giáo

Mỗi ngày cần phải thường đem mọi thứ bánh, quả cúng dường Văn Thù Bồ Tát. Kịp thời thay bỏ phần đã chia, đừng để cho chẳng thanh tịnh với thân của mình, quần áo phải rất tinh khiết, luôn luôn tắm rửa đừng để dơ bẩn

Nếu thấy Sa Môn, Bà La Môn phi pháp. Hoặc nhan sắc tiều tụy, hoặc thân hình xấu xí chẳng có uy nghi ắt chẳng được cười khinh hủy báng. Do Đại Thánh Văn Thù hoá hiện mọi thứ thân dị loại để thí nghiệm , điều phục tâm của người tu hành, muốn khiến cho thường khởi lòng từ mẫn, khắp đều bình đẳng. Đối với Hữu Tình sinh tâm trân kính , không có tâm phân biệt, không có tâm nhiễm dính, không có tâm yêu ghét, rộng lớn không ngại, tận cùng nên tưởng tương lai sẽ thành Phật

Người tu hành nếu hay như vậy, y theo Giáo trụ không phân biệt siêng năng trì tụng thì Văn Thù Đại Thánh sẽ mau chóng làm cho đầy đủ nguyện mong cầu, ngày thường hoá biến tràn đầy trong bát, dùng không cùng tận

Lại có Pháp. Đem rễ Xương Bồ, dùng Thân Chân Ngôn lúc trước gia trì vào cái bát tám ngàn biến rồi để ngược trong cái bát. Cầm cái bát này vào thành cầu xin thì quần áo cần thiết sẽ được tùy ý.

Lại có Pháp. Lấy An Tất Hương, Bạch Đàn Hương, Tô Hợp Hương. Thường đem ba thứ hương này cúng dường, ở tất cả nơi thường nói thiêu đốt hương này chẳng được gián đoạn sẽ mau được đầy đủ nguyện mong cầu.

Lại có Pháp. Lấy sợi dây chỉ năm màu dài một tầm (8 thước cũ của Trung Quốc: 8/3 dm) , tụng Chân Ngôn gia trì 108 biến kết làm một gút, đủ 21 gút, để sợi dây đã thắt gút vào trong cái bát rồi an trước Tượng, tùy sức cúng dường Văn Thù thì ngày ngày trong cái bát này hiện ra 21 lượng vàng ròng cực tốt. Ắt chẳng được gom góp cất chứa vàng này mà chỉ dùng bố thí tu Công Đức, cúng dường Tam Bảo thì dùng không bao giờ hết. Nếu gom chừa, giữ dấu thì vàng liền ẩn mất không hiện lại nữa.

Lại có Pháp thuốc tên là Sổ Sa Ba Đa Na, cũng gọi là Tát Sa Ba (đây là: Hạt cải trắng)

Lại có thuốc tên là Ma Ha Nhĩ Đa (thuốc này xuất từ Thục Địa)

Nếu có gió lớn, mưa lớn, mưa dầm, mưa tầm tã đã lâu không được quang tạnh thì đem 2 món thuốc trước để chung một chỗ, dùng Thân Chân Ngôn gia trì vào 2 thứ thuốc này tám ngàn biến rồi ném lên trên hư không thì mưa gió liền ngưng. Nếu lúc bị nóng bức hạn hán không có mưa, lấy Số Sa Ba Đa Na gia trì tám ngàn biến rồi rải ném vào trong nước có Rồng ở, tức liền tuôn mưa lớn.

Lại có Pháp. Cầm thuốc đã gia trì này, rải tán trong chiến trận lớn thì tất cả dao, gậy, cung tên không thể dùng được, giả sử có dùng quyết định chẳng thể gây thương hại

Nếu rải tán trong cỏ hoặc cây rừng hoặc trong lúa mạ của tất cả ruộng nương … ắt không có loài sâu trùng nào có thể gây thương tổn.

Nếu rải tán trong hang đá hoặc trong rừng trúc, hoặc trong lúa gạo với trong ruộng ngũ cốc … tức liền gia tăng, gặt hái không hết

Nếu rải tán trên đầu của mình thì tất cả nơi đầu tranh đều được thù thắng. Vào cung vua cho đến nhà của đại thần, nhà của bá quan thảy đều được cung kính phụng mệnh

Nếu rải tán trong người buôn kẻ bán thì vật mua bán không bị trộm cắp. Phàm đồng đảng giặc cướp đó chẳng thể xâm đoạt

Nếu rải ném bốn phương thì tất cả Quỷ Thần, Dạ Xoa, La Sát với các Yêu Mỵ chẳng thể gây gại

Nếu rải tán vào nơi có lửa thì lửa liền tự diệt chẳng thể thiêu đốt vật

Nếu rải tán trong nước thì dòng chảy liền ngừng, chẳng động

Còn có rất nhiều Pháp khác, chẳng thể nói hết. Chỉ được Pháp trước thành tựu có hiệu nghiệm. Thì sau này tự ý làm đều thành, chẳng nhọc công nói khắp, quyết định không có nghi ngờ

Chân Ngôn này có uy đức quang minh lớn, sức chẳng thể nghĩ bàn, khó thể đo lường, Người niệm tụng thành tựu, trừ kẻ chẳng chí tâm.

 

NHẤT KẾ VĂN THÙ ĐỒNG TỬ TỐC THNH VÔ TẬN BẢO TẠNG KINH

_Hết_

 

Kinh này vào niên hiệu Thượng Nguyên năm đầu, tháng 9, ngày 18 , Bà La Môn Phộc Nhật-La Ma Noa Dữu-Sái Đường dịch là Kim Cương Phước Thọ ở Tần Châu Khai Nguyên Tự Luân Tự Tam Viện ???? Trinh Nguyên năm thứ 17, tháng 03 Phiên Kinh Sa Môn chép lại …………. Trung Châu Tát Sử Quân Trạch gặp vị Tăng Thiên Trúc ban cho, liền giám định và nhập vào Tạng Ký

Giao Cựu Trụ Tôn Giả Đại Sư, Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai đời quá khứ, Truyền Pháp Thánh Giả, Thầy Hoá Đạo của 8 vị vương tử, Đức Thích Ca Như Lai, Tổ Sư đời thứ chín, Đức Long Chủng Thượng Trí Tôn Vương Như Lai ở Thế Giới Kim Sắc nơi phương Đông, Tôn thứ hai trong bốn vị Ba La Mật của Thai Tạng Hải Hội, bốn Phật ở bốn phương, Như Lai Trí Mẫu, Đại Nhật Như Lai đều cùng Thể khác Thân vậy. Thân tại Pháp Giới chiếu soi ba đời, mẹ của chúng Thánh, tất cả Từ Mẫu đều y theo nguồn cội của sự phát Tâm Bồ Đề để chứng Quả

Văn Thù Từ Hộ Chân Ngôn:

Án , một đà , muội đát lý gia, khất-sái hám (ở Phạm thổ có thể tụng vậy)

OṂ_ BUDDHA MAITRĪYA RAKṢA MĀṂ

Văn Thù Sư Lợi Phẫn Nộ Đà La Ni:

Án, phộc nhật-la đế khất-xoa-noa, câu-lô đà, sân na sân na, hồng phán tra

OṂ_ VAJRA-TĪKṢṆA- KRODHA CCHINDA CCHINDA HŪṂ PHAṬ

Dùng Chân Ngôn này để Hộ Thân, Tịch Trừ, Kết Giới. Tịnh các hương hoa với tất cả nhóm vật cúng. Nguyện khắp chúng sinh gặp Giáo này, Ngài Mạn Thù sẽ biết, mau chứng Bát Nhã Công Trí, mau thành Vô Lượng Lưỡng Túc Tôn

Văn Thù Trị Sang Chú:

Na mạc tát bà bột đà nam. A chỉ đa gia nặc, bộ đa lô bỉ noa. Án, tịch-lý, sa bà ha

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AJITA-YĀNA BHŪTA-RŪPIṆA_ OṂ ŚRĪ SVĀHĀ

Tâm Chú trị bệnh sốt rét trong Kinh Thất Phật Dược Sư

Đát điệt tha: Ác cũ mạc đát la cũ, ma ma cũ, cụ lệ ha hô mãnh, mạt la mạt la mạt la, thọ thụ lệ bố la, sa ha

TADYATHĀ: AKU MAKU TARAKU MAMAKU, HA HO HE, MARA MARA MARA MARA, PUCURE PURE SVĀHĀ

Phụng tụng tên của 7 vị Phật và tên của 12 vị Thần Tướng

Xướng viết Chú này rồi buộc sau khuỷu tay. Nếu khỏi bệnh thì đem để ở nơi trong sạch v.v…

Thiện Danh Thắng Cát Tường Như Lai

Thất Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai (Thiếu ? Pháp Hải Lôi Âm Như Lai)

Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Dược Xoa Chú:

Án (1) câu tỳ la (2) sa ha

OṂ_ KUṂBHĪRA SVĀHĀ

Khang Hòa năm thứ ba, tháng 03, ngày 07 viết xong_ Hiền Giác

Phụng làm Phần trên để cho Tôn Linh của người mẹ đã chết được lìa khỏi sinh tử, vãng sinh về Cực Lạc

Dùng Ngự Bản của Tọa Chủ Ngự Phòng, một lần kiểm tra đối chiếu xong.

Hiệu chỉnh xong vào ngày 04/03/2012

Bài Viết Liên Quan

Kinh Phóng Quang Bát Nhã

Phẩm 17: Ma Ha Diễn

SỐ 221 KINH PHÓNG QUANG BÁT-NHÃ Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Vô-la-xoa, người nước Vu Điền Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   QUYỂN 3 Phẩm 17: MA-HA-DIỄN Bấy giờ, Xá-lợi-phất hỏi Bân-nậu Văn-đà-ni: –Những gì là Đại Bồ-tát cỡi xe Đại...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Chú Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh - Quyển 7

注Chú 大Đại 乘Thừa 入Nhập 楞Lăng 伽Già 經Kinh Quyển 7 宋Tống 寶Bảo 臣Thần 述Thuật 注Chú 大Đại 乘Thừa 入Nhập 楞Lăng 伽Già 經Kinh 卷quyển 第đệ 七thất 復phục 次thứ 大đại 慧tuệ 愚ngu 癡si 凡phàm 夫phu 。 至chí 清thanh 淨tịnh 真chân 實thật 。 離ly 四tứ 句cú 法pháp 。 因nhân 上thượng...
220-2

Kinh Nhiều Trí Tuệ Tới Niết Bàn Phật Quyển 103

Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật (Đại Bát nhã Ba La Mật đa Kinh) Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề và Phật Tử Bùi Anh Tuấn dịch năm 2015   Kinh Nhiều Trí tuệ...
1579-2

Luận Du Già Sư Địa Quyển 08

LUẬN DU GIÀ SƯ ĐỊA Tác giả: Bồ tát Di Lặc giảng thuật, Bồ tát Vô Trước ghi Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ   QUYỂN 8 Địa thứ 3, 4, 5: ĐỊA CÓ TẦM...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng, Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Phiên Âm (Nguyên Thuận)

Trung Quán Luận Sớ - Quyển 6

中Trung 觀Quán 論Luận 疏Sớ Quyển 6 隋Tùy 吉Cát 藏Tạng 撰Soạn 中Trung 觀Quán 論Luận 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 六lục (# 本bổn )# 釋thích 吉cát 藏tạng 撰soạn 作Tác 者Giả 品Phẩm 第đệ 八bát 上thượng 來lai 七thất 品phẩm 一nhất 周chu 略lược 破phá 人nhân 法pháp 明minh 大Đại 乘Thừa 觀quán 行hành 。...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Vô Lượng Thọ Quán Kinh Nghĩa Ký -

無Vô 量Lượng 壽Thọ 觀Quán 經Kinh 義Nghĩa 記Ký 無Vô 量Lượng 壽Thọ 觀Quán 經Kinh 義Nghĩa 記Ký 佛Phật 道Đạo 。 又hựu 復phục 虛hư 言ngôn 得đắc 道Đạo 。 以dĩ 是thị 因nhân 緣duyên 。 雖tuy 不bất 受thọ 生sanh 死tử 人nhân 苦khổ 惱não 。 於ư 菩Bồ 薩Tát 根căn 鈍độn 不bất 能năng...