Nhất Kế La Sát Đồng Tử Ấn

Nhất Kế La Sát Đồng Tử Ấn (Eka-jaṭi-rākṣasa-kumāra-mudra): Dựa theo Bà La Già Na Ấn lúc trước, để Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng hợp đầu ngón như cây kim, liền thành

Chân Ngôn là:

“Đá điệt tha (1) Án (2) thấp-bế đa dạ (3) thấp-bế đa thiện xà dạ (4) Ê hề ê hề (5) bát-la ma du đà (6) tát đỏa (7) ma ha ca lô nị ca (8) sa-phộc hạ “

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, cho nên tịch trừ hết tất cả nhóm Ma, Quỷ, Thần ở bốn phương, hay trợ cho Bản Tôn.