Nhất hoá

Từ điển Đạo Uyển


一化; C: yī huà; J: ichike; Chỉ một cuộc đời hoằng hoá của đức Phật, của các vị Tổ sư.