Nhất đạo nghĩa

Từ điển Đạo Uyển


一道義; C: yīdàoyì; J: ichidougi; Luận nói về giáo lí Nhất thừa của Nguyên Hiểu (元曉; k: wǒnhyo).