Nhất đại tam đoạn

Từ điển Đạo Uyển


一代三段; C: yīdài sānduàn; J: ichidai-sandan; Chỉ ba thời đoạn giáo hoá của đức Phật, được hiểu là thời gian đầu, những pháp hội chính và thời gian trước khi ngài nhập Niết-bàn.