Nhất bút tam lễ

Từ điển Đạo Uyển


一筆三禮; C: yībǐ sānlǐ; J: ippitsu sanrai; Nhất đao tam lễ (一刀三禮).