nhất bách ứng đương học pháp

Phật Quang Đại Từ Điển

(一百應當學法) Ưng đương học, Phạm: Zikwàkaraịìya, Pàli: Sikkhà-karaịìya. Cũng gọi Nhất bách chúng học, Ưng đương học. Một trăm pháp mà tăng ni cần phải học. Luật Tứ phần liệt kê 100 giới Ưng đương học như sau: – Từ giới thứ 1 đến giới 25: Nói về uy nghi của tỉ khưu. – Từ giới 26 đến giới 47: Nói về việc ăn uống. – Từ giới 48 đến giới 51: Nói về việc đại tiểu tiện. – Từ giới 52 đến giới 59: Nói về việc giảng kinh thuyết pháp. – Từ giới 60 đến giới 85: Nói về việc kính trọng tháp Phật. – Từ giới 86 đến giới 92: Cũng nói về việc thuyết pháp. – Từ giới 93 đến giới 95: Nói về uy nghi. – Từ giới 96 đến giới 100: Cũng nói về việc giảng kinh thuyết pháp.