nhất

Phật Quang Đại Từ Điển

(一) I. Nhất. Số 1. II. Nhất. Biểu thị nghĩa sở hữu, đều là… III. Nhất. Biểu thị nghĩa bình đẳng, tuyệt đối. Tắc 45 trong Bích nham lục (Đại 48, 181 hạ) ghi: Có vị tăng hỏi ngài Triệu châu: – Muôn pháp qui về một (nhất), một qui về chỗ nào? Thiền sư Triệu châu đáp: – Lúc ở Thanh châu, tôi có may chiếc áo nặng 7 cân.