Nhập tịch

Nhập tịch

Nhập tịch

Từ điển Đạo Uyển


入寂; C: rùjí; J: nyūjaku; Thể nhập vào cõi vắng lặng, niết-bàn (涅槃). Có hai nghĩa: 1. Mục đích tu tập của hàng Nhị thừa, rốt ráo là thân tâm tịch diệt không còn dấu vết; 2. Sự tịch diệt của một vị cao tăng đồng nghĩa với Nhập diệt (入滅).

error: