Nhập quán

Từ điển Đạo Uyển


入觀; C: rùguān; J: nyūkan; An trú trong thiền định. Ngược với Xuất quán (出觀, theo Kim Cương tam-muội luận 金剛三昧論).