Nhập đại thừa luận

Nhập đại thừa luận

Nhập đại thừa luận

Từ điển Đạo Uyển


入大乘論; C: rù dàshéng lùn; J: nyū daijō ron; Luận; gồm 2 quyển; do Kiên Ý (堅意) soạn; Đạo Thái (道泰) cùng nhiều vị khác soạn dịch.

error: