NHÂN SINH YẾU NGHĨA
Ý NGHĨA ĐỜI NGƯỜI

Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học