Nhân quả

Từ điển Đạo Uyển


因果; J: inga; Là “nguyên nhân và kết quả”; trong Thiền tông – một tông phái với một cơ sở siêu thời gian và không gian, đặc biệt chú trọng đến kinh nghiệm trực nhận – người ta thường sử dụng câu “Nhân quả nhất như” (因果一如; j: inga ichinyo), nghĩa là nhân quả là một (Nghiệp).