Nhân phi nhân

Từ điển Đạo Uyển


人非人; C: rénfēirén; J: ninhinin; “Người mà cũng không phải người.” Có hai nghĩa: 1. Một từ đề cập tổng quát đến tám loại quỷ thần; 2. Đặc biệt đề cập đến loài Khẩn-na-la (緊那羅; s: kiṃnara).