NHẪN NHỤC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖎𑖿𑖬𑖯𑖡𑖿𑖝𑖰 -𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰𑖝𑖯-𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖌𑖼 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖎𑖿𑖬𑖯𑖡𑖿𑖝𑖰 𑖠𑖯𑖨𑖰𑖜𑖰 𑖮𑖳𑖽 𑖣𑖘𑖿

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA KṢĀNTI -PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA OṂ BHAGAVATE KṢĀNTI DHĀRIṆI HŪṂ PHAṬ

Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp giận ghét trong vô lượng kiếp, đắc được Công Đức của ba loại Nhẫn là: Hại Oán Nại Nhẫn, An Thọ Khổ Nhẫn, Đế Sát Pháp Nhẫn. Tức viên mãn Nhẫn Nhục Ba La Mật (Kṣānti-pāramitā). Nghi dung đoan nghiêm khiến người ưa nhìn, chẳng khởi ganh ghét, đều đến gần gũi phụ giúp, Thắng Giải (Adhimokṣa) thâm sâu, tùy niệm biến  hóa.

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam  Bảo

Namaḥ ārya Kṣānti -pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Nhẫn Nhục  Ba La Mật Đa Bồ Tát

Oṃ_ bhagavate kṣānti-dhāriṇi: hãy trì giữ sự Nhẫn Nhục như Đức Thế   Tôn

hūṃ phaṭ: khủng bố phá bại mọi chướng  ngại

08/09/2015