nhân hành quả đức

Phật Quang Đại Từ Điển

(因行果德) Chỉ cho hạnh tu của nhân vị và công đức của quả vị. Lục độ, Tứ nhiếp… là hạnh tu ở nhân vị; Tứ trí, Tam thân, Thập lực, Tứ vô úy… là công đức ở quả vị. Nhân hạnh và quả đức của chư Phật đều tròn đầy và vô lượng.