Nhân dân

Từ điển Đạo Uyển


人民; C: rénmín; J: ninmin; S: manuṣya; P: ma-nussā. Loài người nói chung. Hàng phàm phu (s: manuṣya; p: manussā; theo kinh Pháp Hoa).