nhàn cung dưỡng

Phật Quang Đại Từ Điển

(閑供養) Chỉ cho sự cúng dường với tâm ích kỉ, tức là chỉ mong cầu phúc báo cho riêng mình.