NHẠC NIỆM 
Oṃ Maṇi Padme Hūṃ
𑖌𑖼 𑖦𑖜𑖰 𑖢𑖟𑖿𑖦𑖸 𑖮𑖳𑖽
(LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN)

 

Nguyện cho nhân sinh giải thoát
Người đến thế gian nguy nan
Ai phát tâm niệm trì thần chú
Thì bao hiểm nguy sẽ được an lành
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Niệm chân ngôn nhiều như thế
Vào những lúc khó khăn đau thương
Phước ban diệt trừ phiền não
Quán Âm giúp ta thoát nạn
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Ngày đêm nếu thành tâm khấn
Ngọc như ý ở trong tim ta
Ước mong đều được tọa ý
Chú tâm trì luôn mỗi ngày
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Bệnh đâu trong thân thể ấy
Vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây
Chí tâm niệm hoài thần chú
Quán Âm giúp ta thoát nạn
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Người kia lâm vào cảnh khó
Người đó phát tâm niệm ra
Sáu âm tâm thành cung kính
Bao a chướng kia biến tan hóa lành
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Lại khi lâm chung người ấy
Lòng tưởng nhớ đến Quán Thế Âm
Bánh xe luân hồi ngừng dứt
Sẽ tái sinh tịnh độ an lành
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Đại bi quan âm tâm chú
Người nhớ kỹ sáu chữ diệu kỳ
Sáu cõi luân hồi thoát khỏi
Hóa sanh hoa sen trở về
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Là tinh túy của giải thoát
Là pháp âm thanh tịnh bang
Trái tim hiền từ bi mẫn
Đức Quán Âm thanh tịnh hiền hòa
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Đại bi quan âm tâm chú
Người nhớ kỹ sáu chữ diệu kỳ
Sáu cõi luân hồi thoát khỏi
Hóa sanh hoa sen trở về
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Là tinh túy của giải thoát
Là pháp âm thanh tịnh bang
Trái tim hiền từ bi mẫn
Đức Quán Thế Âm thanh tịnh hiền hòa
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum
Om Ma Ni Pad Me Hum