NHẠC NIỆM 
“NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”

 

Tín nguyện hạnh tròn đắc vãng sanh
Tây Phương Cực Lạc cõi an lành
A Di Đà Phật, hằng tâm niệm
Tịnh Độ Pháp Môn, quyết chí hành
Phiền não, tham, sân, si dứt tuyệt
Bồ đề, thí, xả, Phật trì danh
Bát công đức thủy ao, sen nở
Chánh giác nguyện thành, độ chúng sanh.