NHÀ THƠ VIỆT HỒN
Tặng Thi Sĩ Quãng Nhã bút hiệu Việt Hồn.

Nhà thơ đã quá đài trang
Tình thơ người vẫn ngập tràn xuân xanh
Men thơ xông ướp mộng lành
Ươm thơ giống Việt tinh anh nẩy mầm
Hồn thơ hoa nở trăng rằm
Sắc hương tô dệt ngàn năm sáng ngời
Hiển danh non nước bia đời
Sử xanh ghi tạc đôi lời tri âm.