nguyệt thượng nữ kinh

Phật Quang Đại Từ Điển

(月上女經) Phạm: Candrottàra-dàrikàparipfcchà. Kinh, 2 quyển, do ngài Xà na quyệt đa dịch vào năm Khai hoàng 11 (591) đời Tùy, được thu vào Đại chính tạng tập 14. Nội dung kinh này thuật lại việc Nguyệt thượng nữ, con gái của trưởng giả Tì ma la cật ở thành Tì da li được gặp ngài Xá lợi phất, được đến chỗ đức Phật, gặp bồ tát Văn thù sư lợi… rồi hiện thần biến, chuyển thân nữ thành thân nam, qui y Phật và xuất gia v.v… [X. kinh Nguyệt thượng nữ]. (xt. Nguyệt Thượng Nữ).