Cư sĩ
NGUYÊN THUẬN

Dịch Thuật:


 

Kinh Sách Ghi Âm: