NGUYỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖢𑖿𑖨𑖜𑖰𑖠𑖯𑖡-𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰𑖝𑖯-𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖌𑖼 𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰 𑖮 𑖮 𑖮 𑖭𑖽

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA PRAṆIDHĀNA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA OṂ KĀRUṆI HA HA HA SAṂ

Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp Nguyện ác trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Thắng Nguyện là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện, tức viên mãn Nguyện Ba La Mật (Praṇidhāna-pāramitā) từ lúc bắt đầu phát Tâm cho đến khi thành Phật, ở trong khoảng giữa ấy, mọi mong cầu Thế gian và Xuất Thế gian với Thượng Nguyện Thù Thắng đều được viên  mãn

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam  Bảo

Namaḥ ārya Praṇidhāna-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Nguyện Ba La Mật Đa Bồ Tát

Oṃ: nhiếp triệu

Kāruṇi ha: Nhân của Tâm Bi cứu  khổ

ha ha saṃ: Chân chính thành tựu hai nhân là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện

08/09/2015