Nguyện Ba La Mật Bồ Tát Ấn

Tay trái dựng thẳng năm ngón, đưa lòng bàn tay hướng ra ngoài làm thế Thí Vô Úy.

Liền tụng Chân Ngôn là:

“Án, ca lỗ nê, hạ hạ hạ”

Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến, liền diệt hạt giống nghiệp Nguyện ác trong vô lượng Kiếp, đắc được hai loại Thắng Nguyện là: Cầu Vô Thượng Bồ Đề Nguyện, Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện, tức viên mãn Nguyện Ba La Mật (Praṇidhānapāramitā) từ lúc bắt đầu phát Tâm cho đến khi thành Phật, ở trong khoảng giữa này, mọi mong cầu về Thế Gian, Thượng Nguyện thù thắng đều được viên mãn.