Nguỵ kinh

Từ điển Đạo Uyển


僞經; C: wèijīng; J: gikyō; “Kinh giả mạo,” một trong hai loại kinh nguỵ tạo chính ở Đông Á, rất đáng ngờ vì nó giống như kinh văn xuất phát từ Ấn Độ.