NGƯỠNG VỌNG THẮNG HOAN THƯỢNG NHÂN

 

仰望 勝 歡 恩

菩 薩 行 徳 淸 高
師 普 化 絕 私 求
妙 眞 如 開 四 眾
喜 誠 心 结 联 州
傳 正 法 离 貪 染
醒 迷 情 斷 憂 愁
身 發 展 承 祖 業
慧 解 明 秤 功 頭

31/1/2024
稽首
後 学: 釋 同 智

Dịch âm:

NGƯỠNG VỌNG THẮNG HOAN ÂN SƯ

NIỆM BỒ TÁT HẠNH, ĐỨC THANH CAO
ÂN SƯ PHỔ HÓA TUYỆT TƯ CẦU
THẮNG DIỆU CHƠN NHƯ KHAI TỨ CHÚNG
HOAN HỶ THÀNH TÂM KẾT LIÊN CHÂU
DUY TRUYÊN CHÁNH PHÁP LY THAM NHIỄM
THỨC TỈNH MÊ TÌNH ĐOẠN ƯU SẦU
TĂNG THÂN PHÁT TRIỂN THỪA TỔ NGHIỆP
TRƯỞNG TUỆ, GIẢI MINH XỨNG CÔNG ĐẦU.

31/1/2024
Khể thủ,
Hậu Học: Thích Đồng Trí.

Dịch thơ:

NGƯỠNG VỌNG ÂN SƯ – ĐẠO HIỆU THẮNG HOAN

Niệm Hạnh Bồ Tát, Đức thanh cao
Ân Sư độ khắp chẳng riêng cầu
Thắng Diệu Chơn Như truyền Tứ Chúng
Hoan Hỷ Thành Tâm kết Liên Châu
Duy hoằng Chánh Pháp lìa tham nhiễm
Thức tỉnh mê tình dứt ưu sầu
Tăng Thân phát triển lo Nghiệp Tổ
Trưởng Tuệ, giảng thông xứng công đầu.

31/01/2024
Khể thủ
Hậu học: Thích Đồng Trí

P/S: Ghép 8 chữ đầu câu trong bài thơ Đường Luật trên là: NIỆM ÂN THẮNG HOAN DUY THỨC TĂNG TRƯỞNG.

Xem Sách, Bài Viết của Hòa Thượng Thích Thắng Hoan