PHÁP KHÍ NHÀ PHẬT
Thích Thiện Phước

Nguồn Gốc Chung Bảng Tông Lâm Tế

Người khai sáng Tông này là Thiền sư Nghĩa Huyền. Vì phong cách hoằng dương đặc biệt theo tông môn tại Thiền viện Lâm Tế ở Trấn Châu nay thuộc tỉnh Hà Bắc, do đó mà đời sau gọi là Tông Lâm Tế.

Thiền sư Nghĩa Huyền người huyện Nam Hoa Tào Châu. Sau khi xuất gia Ngài đi du phương học đạo, từng đến tham học với Thiền sư Hy Vận ở núi Hoàng Bá Hồng Châu và Thiền sư Đại Ngu ở Than Đầu Cao An.

Năm thứ 8 đời Đường Đại Trung (854), Ngài đến Trấn Châu sáng lập viện Lâm Tế bên bờ sông Hô Đà, tiếp Tăng độ chúng, tông phong từ đó mà hưng thạnh. Sư viên tịch vào ngày 10 tháng 4 năm Hàm Thông thứ tám (867).

Lục Tổ bảo Hoài Nhượng rằng: “Tổ Bát Nhã Đa La có huyền ký là dưới chân ngươi sẽ xuất hiện một con ngựa giỏi giày đạp chết cả thiên hạ”. Vì thế  kiểu chung của tông Lâm Tế là hình chữ nhật ngang. Câu chữ là “Hoành hành thiên hạ”. Người xưa sửa lại là“Hoành biến thập phương”.