Người Xây Dựng Cuộc Sống
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan