NGƯỜI TU ĂN TẾT
Y CHÂU MINH NGỌC

 

Người tu ăn Tết khác trần gian,
Thịt cá rượu ngon dạ chẳng màng,
Dưa món Hồng danh, nem Sám hối,
Bánh chưng Bát nhã, chả Kim Cang.
Trà thơm Tịnh độ, Di Đà Phật,
Mứt lịm Tào Khê, Pháp Bảo Đàn.
Diệu pháp hưởng hoài Vô Tận Ý,
Chánh tâm tịnh giới thể thường an.