Người Con Đức Phật
Mặc Giang

 

Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn chuyên cần
Tam Vô Lậu Học thượng thừa diệu pháp hộ thân
Ngọn gió bát phong, không hề lay chuyển
Tam đồ bát nạn, giả huyễn phù vân

Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn tu hành
Ba nghiệp thanh tịnh, thong dong mây trắng trời xanh
Hát chứng đạo ca, thỏng tay vào chợ
Người con Đức Phật, tuyệt thế tinh anh

Người người Phật Tử, thành tâm noi Đấng Nghiêm Từ
Chánh pháp xiển dương, tùy duyên bất biến, hữu dư
Chúng sanh vô biên, hạnh nguyện vô tận
Hành Bồ Tát đạo, trùm khắp thái hư

Đây diệu lý chơn thường
Thắp đuốc tuệ tình thương
Soi mười phương tám hướng
Quy nhiếp Đạo Pháp Vương

Về dưới Ánh Đạo Vàng
Lìa quán trọ trần gian
Đi qua dòng không sắc
Ta Bà thành Lạc Bang

Người người Phật Tử, Như Lai tự tánh là nhà
Vào sinh ra tử, viên dung tự giác giác tha
Biển khổ trầm luân, du thuyền Bát Nhã
Quay đầu là bờ, bỉ ngạn không xa

Người người Phật Tử, người con Đức Phật nhiệm mầu
Thường Lạc Ngã Tịnh, từ nay, biển khổ còn đâu
Vô thỉ lặng thinh, vô chung biến mất
Tâm như vô trụ, Tâm thể minh châu.

Tháng 11 – 2010
TNT Mặc Giang