Ngũ vô gián nghiệp

Từ điển Đạo Uyển


五無間業; S: pañcanantaryakarmāṇi; Năm tội lớn