Ngũ tự chú pháp

Từ điển Đạo Uyển


五字咒法; C: wǔzì zhòufǎ; J: goji juhō; Tên viết tắt của Kim Cương đỉnh kinh Du-già Văn-thù Sư-lợi Bồ Tát pháp nhất phẩm (金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品).