Ngũ Trí Phật

Từ điển Đạo Uyển


五智佛; C: wǔzhì fó; J: gochi butsu; Ngũ Phật.