Ngũ tình

Từ điển Đạo Uyển


五情; C: wǔqíng; J: gojō; Năm loại tình thức tham luyến, sinh khởi khi tiếp xúc với 5 đối tượng của giác quan: sắc, thanh, hương, vị xúc (theo kinh Pháp Hoa 法華經).