Ngũ quả

Từ điển Đạo Uyển


五果; C: wǔguǒ; J: goka; Có hai nghĩa: 1. Sự tinh giản mọi liên hệ nhân quả thành 5 phạm trù; 2. Thuật ngữ để gọi 5 quả vị của pháp tu Tiểu thừa.