Ngũ Phong Thường Quán

Từ điển Đạo Uyển


五峰常觀; C: wǔfēng chángguàn; J: gohō jō-kan; tk 8/9; Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của Bách Trượng Hoài Hải. Sư được nhắc lại trong Bích nham lục, Công án 70 và 71.