Ngũ nhẫn

Ngũ nhẫn

Ngũ nhẫn

Từ điển Đạo Uyển


五忍; C: wǔrěn; J: gonin; Năm loại nhẫn nhục được ghi trong Nhân vương kinh (仁王經): 1. Phục nhẫn (伏忍); 2. Tín nhẫn (信忍); 3. Thuận nhẫn (順忍); 4. Vô sinh nhẫn (無生忍); 5. Tịch diệt nhẫn (寂滅忍).

error: