Ngũ không

Ngũ không

Từ điển Đạo Uyển


五空; C: wǔkōng; J: gokū; Năm loại tính Không (được đề cập trong kinh Kim Cương tam-muội (金剛三昧經; s: vajrasamādhi-sūtra): Tam giới không, Lục thú không, Pháp tướng không, Danh sắc không, Nghĩa thức không.

Related posts

error: