Ngũ chủng thô trọng

Ngũ chủng thô trọng

Từ điển Đạo Uyển


五種麤 (麁) 重; C: wǔzhǒng cūzhòng; J: goshu sojū; Năm ý nghĩa thô trọc, nặng nề, yếu đuối và khúc mắc của phiền não, đó là: 1. Hiện trọng tướng (現重相); 2. Cương cường tướng (剛強相); 3. Chướng ngại tướng (障碍相); 4. Khiếp liệt tướng (怯劣相); 5. Vô năng lực tự tại tướng (無能力自在相; theo Du-già luận 瑜伽論).

error: