Ngộ Đạt Quốc Sư

Sự Tích Từ Bi Thủy Sám Pháp
Diễn đọc: Quang Minh, Hồng Đào

doahong